oddziaływanie elektromagnetyczne

Naturalne i sztuczne pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne jest naturalnym zjawiskiem występującym w całym wszechświecie. Jego źródłem są ciała niebieskie, istoty żywe - w tym także każdy człowiek oraz niektóre zjawiska pogodowe, takie jak np. burza z piorunami. Są to przykłady naturalnego pola elektromagnetycznego, do którego oddziaływania wszelkie organizmy żywe zdołały przystosować się w toku ewolucji. Ponadto, wraz z rozwojem cywilizacji, wynaleziono różnego rodzaju urządzenia i instalacje, które również mogą wytwarzać oddziaływanie elektromagnetyczne. O takich urządzenia mówi się, że są sztucznymi źródłami pola elektromagnetycznego. Konieczne jest więc nieustanne badanie pola magnetycznego.

Laboratoria monitorujące oddziaływanie elektromagnetyczne

Trzeba mieć świadomość, że występowanie takich urządzeń w bezpośrednim środowisku życia człowieka, może mieć na niego negatywny wpływ. Dlatego też poziom pola elektromagnetycznego musi być nieustannie poddawany starannym pomiarom. Tego typu badań dokonywać mogą wyłącznie jednostki spełniające liczne rygorystyczne kryteria. Są to akredytowane laboratoria, które wykonują

pomiary pól elektromagnetycznych

 zgodnie z aktualnym ustawodawstwem oraz przy użyciu fachowej aparatury wzorcowej. Zatrudniają one również wysoko wykwalifikowanych specjalistów w swojej dziedzinie.

Pole elektromagnetyczne, a przepisy BHP

Tego typu jednostki są odpowiedzialne za pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, np. tam, gdzie wykorzystuje się urządzenia o dużej mocy. Można tu przytoczyć przykład aparatury wykorzystywanej na potrzeby diagnostyki medycznej. Są to m.in urządzenia tomograficzne, radiograficzne, a także sprzęt używany do rehabilitacji o przeznaczeniu magnetoterapeutycznym oraz magnetostymulacyjnym. Ponadto laboratoria takie mierzą pole elektromagnetyczne linii wysokiego napięcia, nadajników stacji radiowych, telewizyjnych oraz operatorów sieci komórkowych i dużych sieci elektrycznych. W przepisach bhp jest ściśle określona dopuszczalna wartość pola elektromagnetycznego w miejscu pracy. Osoby pracujące w pobliżu źródeł silnego pola elektromagnetycznego objęte są częstym badaniom lekarskim. Posiadają również specjalne przeszkolenie, by mogły wykonywać swój zawód bez obaw o uszczerbek na zdrowiu.