pole elektromagnetyczne bhp

Pole elektromagnetyczne w miejscu pracy

Pole elektromagnetyczne jest zjawiskiem naturalnym, występuje zawsze i wszędzie. To połączenie pól magnetycznego i elektrycznego. Jest to jedna z najstarszych form energii, miała znaczący wpływ na kształtowanie się ewolucji na Ziemi. Każdy organizm żywy, w tym także człowiek, jest źródłem pola elektromagnetycznego. Poza tym pole to może zostać wytworzone w sposób sztuczny. Jeśli chodzi o pole elektromagnetyczne BHP ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników.

Oddziaływanie elektromagnetyczne może zostać wygenerowane sztucznie poprzez:

  • Obiekty elektroenergetyczne (takie jak: linie wysokiego napięcia, energetyczna instalacja zasilająca, stacje przesyłowo-rozdzielcze transformatory)
  • Urządzenia medyczne
  • Urządzenia przemysłowe (np. piece i nagrzewnice indukcyjne, spawarki)
  • Urządzenia radio- i telekomunikacyjne
  • Inne urządzenia elektryczne, takie jak kuchnie mikrofalowe i indukcyjne, systemy antykradzieżowe czy telefony komórkowe.

Pole elektromagnetyczne bhp

Czy istnieją przepisy dotyczące BHP w sytuacji, gdy oddziaływanie elektromagnetyczne jest zwiększone? 1 lipca 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie, które mówi o tym, że:

  • Aby pracownik mógł przebywać w przestrzeni pośredniej, należy zapewnić mu ochronę przed pośrednimi skutkami, jakie niesie ze sobą dany poziom pola elektromagnetycznego.
  • Pracownik może przebywać w przestrzeni strefy zagrożenia wyłącznie wtedy, gdy ma zapewnioną ochronę przed bezpośrednimi skutkami oddziaływania pola elektromagnetycznego.
  • Zabronione jest przebywanie w ramach codziennej praktyki w przestrzeni strefy niebezpiecznej.

Pole elektromagnetyczne pomiary

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy powinny być wykonywane w otoczeniu instalacji, podczas pracy wszystkich urządzeń, które takie pole wytwarzają. Warunki pomiaru muszą odpowiadać typowym warunkom eksploatacyjnym tych urządzeń. Jeżeli oddziaływanie występuje w kilku rodzajach pracy, pomiary natężenia pola elektromagnetycznego należy wykonać w warunkach, gdy jest ono największe. W ostatecznym wyniku pomiaru należy uwzględnić parametry pracy, urządzeń wytwarzających oddziaływanie elektromagnetyczne, które mają najbardziej negatywny wpływ na środowisko.

Pomiar pola elektromagnetycznego w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych powinien być wykonywany na wysokości 0,3 do 2 m nad powierzchnią Ziemi bądź innymi powierzchniami, na których mogą przebywać pracownicy. Za wynik pomiaru należy przyjąć maksymalny, spośród zmierzonych w danym pionie poziom pola elektromagnetycznego.

oddziaływanie elektromagnetyczne

Naturalne i sztuczne pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne jest naturalnym zjawiskiem występującym w całym wszechświecie. Jego źródłem są ciała niebieskie, istoty żywe - w tym także każdy człowiek oraz niektóre zjawiska pogodowe, takie jak np. burza z piorunami. Są to przykłady naturalnego pola elektromagnetycznego, do którego oddziaływania wszelkie organizmy żywe zdołały przystosować się w toku ewolucji. Ponadto, wraz z rozwojem cywilizacji, wynaleziono różnego rodzaju urządzenia i instalacje, które również mogą wytwarzać oddziaływanie elektromagnetyczne. O takich urządzenia mówi się, że są sztucznymi źródłami pola elektromagnetycznego. Konieczne jest więc nieustanne badanie pola magnetycznego.

Laboratoria monitorujące oddziaływanie elektromagnetyczne

Trzeba mieć świadomość, że występowanie takich urządzeń w bezpośrednim środowisku życia człowieka, może mieć na niego negatywny wpływ. Dlatego też poziom pola elektromagnetycznego musi być nieustannie poddawany starannym pomiarom. Tego typu badań dokonywać mogą wyłącznie jednostki spełniające liczne rygorystyczne kryteria. Są to akredytowane laboratoria, które wykonują

pomiary pól elektromagnetycznych

 zgodnie z aktualnym ustawodawstwem oraz przy użyciu fachowej aparatury wzorcowej. Zatrudniają one również wysoko wykwalifikowanych specjalistów w swojej dziedzinie.

Pole elektromagnetyczne, a przepisy BHP

Tego typu jednostki są odpowiedzialne za pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, np. tam, gdzie wykorzystuje się urządzenia o dużej mocy. Można tu przytoczyć przykład aparatury wykorzystywanej na potrzeby diagnostyki medycznej. Są to m.in urządzenia tomograficzne, radiograficzne, a także sprzęt używany do rehabilitacji o przeznaczeniu magnetoterapeutycznym oraz magnetostymulacyjnym. Ponadto laboratoria takie mierzą pole elektromagnetyczne linii wysokiego napięcia, nadajników stacji radiowych, telewizyjnych oraz operatorów sieci komórkowych i dużych sieci elektrycznych. W przepisach bhp jest ściśle określona dopuszczalna wartość pola elektromagnetycznego w miejscu pracy. Osoby pracujące w pobliżu źródeł silnego pola elektromagnetycznego objęte są częstym badaniom lekarskim. Posiadają również specjalne przeszkolenie, by mogły wykonywać swój zawód bez obaw o uszczerbek na zdrowiu.

pomiary pola elektromagnetycznego

Wiarygodne pomiary natężenia pola elektromagnetycznego

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest efektem użytkowania przez ludzi urządzeń, które wykorzystują energię elektryczną. Takie urządzenia są wszechobecne i w zależności od ich rodzaju mogą generować silniejsze lub słabsze pole elektromagnetyczne. Które rzecz jasna niekoniecznie musi być niebezpieczne dla człowieka. Zaliczyć do nich możemy m.in. telefony komórkowe, komputery, mikrofale czy chociażby odkurzacze. Warto wiedzieć jednak, że przez zbyt dużą ilość urządzeń elektrycznych jesteśmy nieustannie narażeni na promieniowanie elektromagnetyczne. W celu dbania o środowisko pomiary natężenia pola elektromagnetycznego są obecnie koniecznością.

Takie pomiary wykonuje się zarówno w tzw. środowisku ogólnym jak i w pracy. Pomiary takie dokonywane są przez akredytowane laboratorium pomiarowe. Jest kilka metod dokonywania takich pomiarów: wąskopasmowy, szerokopasmowy i szerokopasmowy miernikiem selektywnym. Każda z nich ma inne zadanie. Do wykonania miarodajnego pomiaru dana firma musi zaopatrzyć się w profesjonalnie mierniki o jak najwyższej jakości.

Pomiary w środowisku i zakładach pracy

W przypadku środowiska ogólnego pomiary PEM obejmują najczęściej linie średniego i wysokiego napięcia, stacje elektroenergetyczne oraz infrastruktury elektroenergetyczne. Ma to na celu zweryfikowanie stanu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego na konkretnym terenie.

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wykonywane są w miejscach, w których znajdują się m.in. piece indukcyjne, elektromagnesy, urządzenia do magnetoterapii czy urządzenia rezonansu magnetycznego. Powodem dla, którego pomiary PEM są wykonywane w miejscach pracy jest nie tylko ochrona środowiska, ale także BHP w miejscach pracy.

Co się dzieje, gdy pomiary pola elektromagnetycznego są zbyt wysokie? Zaleca się wtedy zaopatrzenie się w produkty, które umożliwią ich ekranowanie, a mówiąc innymi słowy - odbijanie. Mogą być to np. farby i tkaniny ekranujące. Zastosowanie ich sprawi, że człowiek będzie mógł cieszyć się lepszym ogólnym stanem zdrowia.

pomiary pola elektromagnetycznego

Niezbędne pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

W dzisiejszych czasach praktycznie wszędzie wykorzystywana jest energia elektryczna. Wiąże się to z powstawaniem sztucznego pola elektromagnetycznego. Zbyt duże jego wartości mogą być szkodliwe dla zdrowia. Dlatego już w latach 60 ubiegłego wieku pojawiły się w Polsce pierwsze przepisy dotyczące ochrony pracownika przed zbyt dużymi wartościami pola elektromagnetycznego. Dziś istnieje szereg przepisów i zaleceń, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dlatego też pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy są konieczne.

Dlaczego pomiary pola elektromagnetycznego są ważne?

Każde urządzenie elektryczne emituje pole elektromagnetyczne. W wielu miejscach natężenie tego pola może być duże. Jeśli takich miejscach pracują ludzie, to może to doprowadzić do pogorszenia się stanu ich zdrowia. Dlatego bardzo ważne jest, aby regularnie prowadzić pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, Dzięki temu można odpowiednio zabezpieczyć pracowników. Niemniej jednak pomiary natężenia pola elektromagnetycznego i magnetycznego wykonuje się także w innych miejscach, aby sprawdzić, czy nie przekraczają one dopuszczalnych norm. Jest to szczególnie istotne przy silnym rozwoju telefonii komórkowej i innych urządzeń wykorzystujących zjawiska pola elektromagnetycznego.

Kiedy i kto musi robić pomiary

Obowiązujące przepisy bardzo szczegółowo regulują pomiar promieniowania elektromagnetycznego. Są to zarówno przepisy krajowe, jak i międzynarodowe, co dobitnie świadczy o wadze problemu. Najważniejszym zaleceniem jest regularność wykonywania pomiarów. W zakładach pracy powinny być one wykonywane zwykle raz na dwa lata. Jeśli stwierdzono występowanie stref zagrożenia, to pomiary powinny być robione co najmniej raz w roku. Pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratorium pomiarowe. Wprawdzie są dostępne na rynku urządzenia do takich pomiarów, ale ich dokładność jest raczej niska i zwykle nie obejmują niezbędnego zakresu pomiarów. Szczególną uwagę do pomiarów powinny przywiązywać zakłady, w których znajdują się urządzenia do magnetoterapii, rezonans magnetyczny, piece indukcyjne, stacje transformatorowe czy elektromagnesy.

akredytowane laboratorium

Dlaczego pomiary powinny być wykonywane w akredytowanym laboratorium?

Tylko akredytowane laboratorium jest w stanie przeprowadzić skuteczny pomiar promieniowania elektromagnetycznego, wiarygodny ze stanem rzeczywistym. Na wynikach badań można polegać, ponieważ działalność laboratorium jest monitorowana, a kontrole jakości są prowadzone regularnie.

Odpowiedni system kontroli, jakiemu podlega akredytowane laboratorium z pewnością zapewnia wysoką jakość wyników oraz stosowanych metod badawczych. Bez wątpienia jakość ma tutaj ogromne znaczenie. Ze względu na występowanie wielorakich, negatywnych skutków zafałszowanych wyników badań. System akredytacji uznaje dane laboratorium za wiarygodne i z pewnością pozwalające na wykonywanie skutecznych pomiarów.

Dbałość o pracowników firmy

Działalność laboratoriów jest bardzo ważna, z punktu widzenia przedsiębiorstw, w których wykonywane są pomiary natężenia pola elektromagnetycznego. Dzięki temu, że właściciel firmy ma możliwość skorzystania z usług profesjonalnego laboratorium, może mieć pewność, że nie naraża swoich pracowników. Nie są oni narażeni na niebezpieczeństwo przebywania w strefach niebezpiecznych czy zagrożonych. Tylko akredytowane laboratorium może wydać werdykt, że w firmie nie ma stref wymagających ochrony.

Reasumując regularnie, zgodnie z zaleceniami, pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, firma dba o swoich pracowników, zapewnia im bezpieczne warunki pracy. W rezultacie jej działalność w żadnym stopniu nie jest zagrożona sankcjami.

Wiarygodne wyniki badań

Wykonywane przez akredytowane laboratorium pomiarowe pomiary pola elektromagnetycznego, jeżeli są realizowane przy użyciu specjalistycznych narzędzi, dają miarodajne wyniki, zgodne ze stanem rzeczywistym. Mając na uwadze potrzeby właścicieli firm, w których badanie pola elektromagnetycznego muszą być wykonywane z zachowaniem wszelkich norm, profesjonalna działalność laboratoriów jest niezwykle ważna.

Dziś akredytowane laboratorium ma niewątpliwie pełne ręce roboty. Istnieje wiele podmiotów, które wymagają kontroli, są narażone na występowanie stref zakażeń, a jednocześnie potrzebują wsparcia specjalistów. Dzięki temu, że badanie pola magnetycznego zostanie wykonane zgodne z przyjętymi normami. Dzięki wykonanym badaniom bezsprzecznie przedsiębiorca będzie mógł prowadzić działalność bez żadnych przerw.