pomiary pola elektromagnetycznego

Niezbędne pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

W dzisiejszych czasach praktycznie wszędzie wykorzystywana jest energia elektryczna. Wiąże się to z powstawaniem sztucznego pola elektromagnetycznego. Zbyt duże jego wartości mogą być szkodliwe dla zdrowia. Dlatego już w latach 60 ubiegłego wieku pojawiły się w Polsce pierwsze przepisy dotyczące ochrony pracownika przed zbyt dużymi wartościami pola elektromagnetycznego. Dziś istnieje szereg przepisów i zaleceń, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dlatego też pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy są konieczne.

Dlaczego pomiary pola elektromagnetycznego są ważne?

Każde urządzenie elektryczne emituje pole elektromagnetyczne. W wielu miejscach natężenie tego pola może być duże. Jeśli takich miejscach pracują ludzie, to może to doprowadzić do pogorszenia się stanu ich zdrowia. Dlatego bardzo ważne jest, aby regularnie prowadzić pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, Dzięki temu można odpowiednio zabezpieczyć pracowników. Niemniej jednak pomiary natężenia pola elektromagnetycznego i magnetycznego wykonuje się także w innych miejscach, aby sprawdzić, czy nie przekraczają one dopuszczalnych norm. Jest to szczególnie istotne przy silnym rozwoju telefonii komórkowej i innych urządzeń wykorzystujących zjawiska pola elektromagnetycznego.

Kiedy i kto musi robić pomiary

Obowiązujące przepisy bardzo szczegółowo regulują pomiar promieniowania elektromagnetycznego. Są to zarówno przepisy krajowe, jak i międzynarodowe, co dobitnie świadczy o wadze problemu. Najważniejszym zaleceniem jest regularność wykonywania pomiarów. W zakładach pracy powinny być one wykonywane zwykle raz na dwa lata. Jeśli stwierdzono występowanie stref zagrożenia, to pomiary powinny być robione co najmniej raz w roku. Pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratorium pomiarowe. Wprawdzie są dostępne na rynku urządzenia do takich pomiarów, ale ich dokładność jest raczej niska i zwykle nie obejmują niezbędnego zakresu pomiarów. Szczególną uwagę do pomiarów powinny przywiązywać zakłady, w których znajdują się urządzenia do magnetoterapii, rezonans magnetyczny, piece indukcyjne, stacje transformatorowe czy elektromagnesy.